Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on FinnDome leirintäalueen eli Luontomieli 2859867-3 (toiminimi Heidi Korhonen) ja iDare 2910234-2 (toiminimi Krista Laine) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.6.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Luontomieli 2859867-3 (toiminimi Heidi Korhonen) ja iDare 2910234-2 (toiminimi Krista Laine)
Päivärannantie 1, 28330 Pori, Finland, Ruosniementie 126, 28220 Pori, Finland
+358 400821069, info@finndome.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heidi Korhonen, Päivärannantie 1, 28330 Pori, +358400821069, info@finndome.com

3. Rekisterin nimi

FinnDome leirintäalueen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on kerätä henkilötietoja FinnDome leirintäalueen asiakkaista asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietoja kerätään leirintäalueen teltan varaamista varten. Henkilötietoja on tärkeätä säilyttää tilauksen ja yöpymisen välisen ajan, jotta vierailu leirintäalueella sujuu asianmukaisesti.

Sisään kirjautumisen yhteydessä tehdään sopimus henkilötietojen jatkokäsittelystä asiakkaan kanssa. Jos lupa sähköpostin säilyttämiseen saadaan, se säilytetään salasanalla suojatulla Luontomielen tai iDaren tietokoneella excel-tiedostossa.

Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Asiakkaan varaus FinnDome leirintäalueen verkkokaupasta ei voi toteutua, ellei asiakas anna henkilötietoja, jotka mahdollistavat tilauksen/palvelun tuottamisen asiakkaalle. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi, laskutusosoite, puhelinnumero sekä sähköposti. Yöpymisen jälkeen rekisterin tietosisältö on vain sähköposti, jos asiakas allekirjoittaa suostumuksen sekä kirjanpitoon tarvittava materiaali. Laskutusmateriaali ja kirjanpitomateriaali säilytetään kirjanpitolaissa määrätyn ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta, kun hän varaa FinnDome leirintäalueen palveluita. Henkilötiedot FinnDomen leirintäalue saa maksunvälittäjä Holvilta, Booking.com:lta sekä Expedialta.

7. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja vastaanottavat ja käsittelevät: yrittäjät, varauksen- maksunvälittäjä Holvi Payments Services Ltd, joka vastaanottaa asiakkaan tilauksen ja maksun ja joka välittää tiedot yritykselle, varauksen- ja maksunvälittäjä Booking.com, joka vastaanottaa asiakkaan tilauksen ja maksun ja joka välittää tiedot yritykselle sekä varauksen- maksunvälittäjä Expedia, joka vastaanottaa asiakkaan tilauksen ja maksun ja joka välittää tiedot yritykselle.

Henkilötietoja säilytetään: Rekisteri sijaitsee lukituissa ammatinharjoittajien taloissa ja lukitussa kaapissa. Näin säilytetään kirjanpitomateriaali kirjanpitolaissa määrätyn ajan.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja käytetään vain FinnDome leirintäalueen omassa toiminnassa palvelun takaamiseksi. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. FinnDome leirintäalueen asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Tarkastus- ja oikaisupyyntöoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi kieltää markkinointi), oikeus vastustaa käsittelyä ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Henkilöllä on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos yrityksellä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa ko. asiakkaan henkilötietojen käsittelyä.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.


FinnDome logo